FILTER MATE

ผลิตขึ้นมาสำหรับการกรองอากาศและระบบปรับอากาศ ฝุ่น และของเหลวที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และระบบสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานเภสัชกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนท์ โรงงานถลุงเหล็ก โรงไม้ โรงอาหารสัตว์ โรงสีข้าว ห้องพ่นสี ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิคเป็นต้น นอกจากนี้ FILTER MATE ยังสามารถใช้กับระบบกรองอากาศในอาคารใหญ่ๆ เช่น อาคารพักผู้โดยสารสนามบิน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม โรงภาพยนตร์ อาคาร สำนักงาน เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 81,649